Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Doručená pošta osob s trvalým pobytem na ohlašovně

Doručování zásilek osob s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřad Staré Místo

Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale umožní doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky a poučení. Je v zájmu  občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu.

Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese Staré Místo 70, 506 01 Jičín, ohlašovna OÚ, o uložení zásilky.

  1. Zásilka je pro adresáta uložena na České poště, s. p., v Jičíně l, Šafaříkova ul.,  kontaktní telefon +420 493 585 174. Zásilka je k vyzvednutí v pracovních dnech pondělí až pátek v době od 8.00 do 18.00 hodin, v sobotu od 8.00 – 12.00 hodin. 9.30 a od 13.00 do 15.30 hodin, středa od 8.00 do 9.30 a od 14.00 do 16.30 hodin. Dotazy na doručování zásilky směřujte na č. telefonu 493 504 603.
  2. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
  3. Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.
  4. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu Staré Místo 70, má možnost:

  • správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti, může nahlásit i e-mailovou adresu,
  • zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít,
  • zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s.p., oznámí (placená služba),
  • zřídit si u České pošty, s. p., P. O. BOX (placená služba),
  • požádat o změnu ukládací pošty - v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací poště, může požádat o uložení zásilky na jiné dostupnější poště (bezplatná služba).